Tieto podmienky používania sa vzťahujú na diskusné fórum ZNF Fórum (ďalej “fórum”) na adrese http://forum.zanasufiit.sk. Pre používanie tohto fóra je nevyhnutné, aby ste s podmienkami používania súhlasili a dodržiavali ich. Tieto podmienky zároveň nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce Podmienky používania s účinnosťou od 18.7.2020.

Vymedzenie pojmov

Vytváranie diskusných príspevkov alebo iného obsahu na fóre (ďalej len “Obsah”) je podmienené vytvorením používateľského účtu (ďalej “Účet”), ktorý je jednoznačne identifikovateľný pomocou e-mailovej adresy a používateľského mena (prezývky), ktorú pri registrácií Účtu vypĺňate.

Základné podmienky používania fóra

 1. Pri používaní fóra nesmiete porušiť žiadne zákony Slovenskej republiky.

 2. Ako osoba máte právo na práve jednu registráciu. Pri registrácii vypĺňajte Vami zvolené prihlasovacie meno, Vašu reálnu a existujúcu e-mailovú adresu a Vaše reálne meno a priezvisko. Nie je dovolené vydávať sa za cudziu osobu.

 3. Do fóra sa prihlasujte Vašim prihlasovacím menom a heslom. Nepokúšajte sa nikdy prihlasovať údajmi, ktoré Vám nepatria, okrem prípadov, kedy je to umožnené.

 4. Je zakázané:

  • prostredníctvom fóra kupovať, predávať alebo iným spôsobom vymieňať prihlasovacie mená alebo iné identifikátory na fóre,
  • prostredníctvom fóra zasielať reklamy, reťazové správy,
  • používať fórum na získavanie osobných údajov, komerčný zoznam e-mailových adries či databáz,
  • automatizovane pristupovať na fórum a sťahovať alebo jeho Obsah monitorovať iným programom ako webový prehliadač. Sťahovanie Obsahu fóra je možné iba v prípade, že spravujete verejne dostupný vyhľadaváč,
  • zdieľať priame odkazy na multimediálny Obsah publikovaný na fóre,
  • odstrániť z publikovaného Obsahu vodoznaky,
  • zdieľať akýkoľvek Obsah z fóra na iných webových stránkach pomocou značky <iframe>,
  • obchádzať mechanizmy zabezpečenia fóra a prístupu k fóru,
  • zaťažovať fórum nadmerným počtom prístupov.
 5. Nie je dovolené kohoľkovek nabádať na porušovanie Podmienok používania fóra.

Obsahové štandardy

 1. Diskutujte na fóre v súlade s tematickými kategóriami, v ktorých sa nachádzajú témy. Snažte sa neodbiehať od zamerania konkrétnej témy.
 2. Váš Obsah by mal byť pre diskusiu prínosný (viac v Odporúčania k civilizovanej diskusii).
 3. Nesmiete zasielať nelegálny, urážlivý alebo akokoľvek útočný Obsah.
 4. Obsah, ktorý zasielate, nesmie porušovať zákony, prezentovať domnienky ako fakty, vstupovať do práv duševného vlastníctva iných osôb alebo porušovať ochranu osobných údajov.
 5. Nesmiete zasielať Obsah, ktorý obsahuje škodlivý počítačový kód (napríklad vírusy alebo sledovacie programy).
 6. Taktiež je zakázané zdieľať nelegálny Obsah na stiahnutie (napr. ilegálne kópie programov, filmy, hudbu, a pod.).

Akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje vyššie uvedené štandardy, môže byť bez predchádzajúceho upozornenia odstránený, zablokovaný alebo inak zaradený (v prípade, že nie je zaradený do vhodnej kategórie). Porušenie týchto štandardov tiež môže viesť k zablokovaniu Vášho Účtu alebo celkového prístupu na fórum.

Váš Účet

Na používanie niektorých funkcií fóra je potrebné si zriadiť Účet a prihlásiť sa do Vášho Účtu.

Na vytvorenie Účtu musíte poskytnúť údaje o Vás. Pri vytvorení Účtu súhlasíte s tým, že poskytnete minimálne Vašu e-mailovu adresu a túto adresu budete udržiavať aktuálnu. O zrušenie Vášho Účtu môžete požiadať prostredníctvom Nastavení (vo svojom používateľskom profile) alebo zaslaním e-mailu na adresu kontakt@zanasufiit.sk z e-mailovej adresy, pod ktorou je Váš Účet zaregistrovaný.

Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za všetky úkony vykonané pod Vaším Účtom, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli Vami autorizované, kým svoj Účet nezmažete alebo neupozorníte fórum, že Váš Účet bol odcudzený. Súhlasíte, že okamžite upozorníte fórum, ak máte podozrenie, že Váš Účet bol odcudzený. Súhlasíte s tým, že si pre Váš Účet zvolíte bezpečné heslo, ktoré si bezpečne uchováte.

Fórum môže obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť Váš Účet podľa podmienok v prípade vyhovenia požiadaviek na stiahnutie Obsahu porušujúceho autorské práva alebo ak v odôvodnených prípadoch fórum uzná, že ste porušili akékoľvek pravidlo uvedené v týchto podmienkach.

Váš Obsah

Tieto podmienky v žiadnom rozsahu neudeľujú fóru vlastnícke práva pre duševné vlastníctvo, ktoré s fórom zdieľate, napr. údaje o Vašom účte, príspevky alebo iný Obsah, ktorý do fóra zasielate. Tieto podmienky Vám však zároveň v žiadnom rozsahu neudeľujú vlastnícke práva pre duševné vlastníctvo fóra.

Vo vzťahu medzi Vami a fórom ste plne zodpovední za Obsah, ktorý do fóra zasielate. Súhlasíte, že nebudete nepravdivo naznačovať, že Vami zaslaný Obsah do fóra je sponzorovaný alebo schválený fórom. Tieto podmienky nezaväzujú fórum ukladať, udržiavať alebo poskytovať kópiu Obsahu, ktorý zasielate, a nezaväzujú meniť tento Obsah podľa týchto podmienok.

Obsah, ktorý zasielate do fóra, patrí Vám a Vy rozhodujete, aké povolenie poskytnete ostatným pre Váš zaslaný Obsah. V minimálnom rozsahu však povoľujete fóru poskytnúť Vami zaslaný Obsah ostatným používateľom fóra. Táto špeciálna licencia umožňuje fóru kopírovať, publikovať a analyzovať Obsah, ktorý fóru zasielate.

Ak Obsah, ktorý fóru poskytnete, je z fóra zmazaný, Vami alebo fórom, uvedená špeciálna licencia fóra zanikne, ak posledná kópia Obsahu zanikne zo záloh, cache, alebo iných systémov fóra. Iné licencie, ktoré na Váš Obsah aplikujete, napr. licencia Creative Commons, môžu zotrvať aj po zmazaní Obsahu. Tieto licencie môžu ostatným alebo fóru udeliť právo znovu zdieľať Obsah cez fórum.

Ostatní, ktorí Vami zaslaný Obsah do fóra prevezmú, môžu porušiť podmienky, na základe ktorých máte licencovaný Váš Obsah. Súhlasíte, že fórum nebude za Vás zodpovedať za tieto porušenia alebo ich následky.

Vylúčenie zodpovednosti

Akceptujete riziká spojené s používaním tohto fóra a Obsahu, ktorý sa na fóre nachádza. V rámci zákonov je Obsah poskytovaný tak, ako je, bez akýchkoľvek garancií.

Fórum môže odkazovať a integrovať sa s ďalšími službami v súlade s týmito podmienkami a Ochranou osobných údajov. Negarantujeme dostupnosť akýchkoľvek služieb poskytovanými tretími stranami, používaním služieb tretích strán súhlasíte s podmienkami používania týchto služieb.

Ukončenie Účtu

Váš Účet na fóre môže byť kedykoľvek zrušený, a to buď z Vašej alebo našej iniciatívy (v súlade so sekciou Váš Účet). Zrušením Vášho Účtu tiež strácate nárok na používanie fóra.

V zmysle týchto Podmienok môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie Vášho Účtu a odstránenie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese kontakt@zanasufiit.sk. Prostredníctvom tejto e-mailovej adresy alebo kategórie Podnety pre tvorcov nám tiež môžete zaslať Vašu spätnú väzbu na možnosti zlepšenia fóra, ktorú môžeme zapracovať.

V prípade, že nájdete na fóre Obsah, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami, prosím, nahláste nám ho prostredníctvom nástrojov, ktoré poskytuje fórum alebo prostredníctvom mailovej adresy kontakt@zanasufiit.sk.

Zmeny

Tieto podmienky boli naposledy upravené 18.7.2020 a môžu byť kedykoľvek v budúcnosti aktualizované. Zmeny v podmienkach používania budú oznámené prostredníctvom fóra a/alebo správy na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom Účte na fóre.

So zmenami podmienok môžete nesúhlasiť, avšak v tom prípade nemôžete ďalej pokračovať v používaní fóra.